Αντικείμενο & Στόχοι

α) Καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση πρωτογενών πηγών (100sources/πλατφόρμα Ι)

Η βασική ερευνητική δραστηριότητα του έργου θα δημιουργήσει ένα ψηφιακό αποθετήριο με σχολιασμένα πρωτογενή τεκμήρια γύρω από τη μεταναστευτική ιστορία και εμπειρία από το 1922 έως σήμερα. Το αποθετήριο θα πλαισιώνεται από τη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και από ένα ψηφιακό χάρτη με φορείς, μουσεία, μνημεία και συλλογικότητες που σχετίζονται με τη μικρασιατική προσφυγική ιστορία. Οι επισκέπτες της πρώτης ψηφιακής πλατφόρμας του έργου με τίτλο: «100sources», όπου θα περιλαμβάνονται τα παραπάνω, θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν τεκμηριωμένο υλικό για έρευνα, πολιτιστικές, τουριστικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

β) Εργαλεία και δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού για τη μελέτη της προσφυγικής μνήμης και εμπειρίας στον αστικό χώρο(100reflections/πλατφόρμα ΙΙ)

Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια ιστορίας και συμμετοχικού σχεδιασμού θα πραγματοποιηθεί τόσο η συλλογή νέων ερευνητικών δεδομένων όσο και η διάχυση της ερευνητικής διαδικασίας σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες που ενδιαφέρονται να μελετήσουν το προσφυγικό παρελθόν και να (συν)διαμορφώσουν αφηγήσεις για την ιστορία και το παρόν των πόλεων που δραστηριοποιείται το έργο. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί η δεύτερη ψηφιακή πλατφόρμα με τίτλο: «100reflections», η οποίαθα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για τις συμμετοχικές και πληθοποριστικές δραστηριότητες του έργου.

γ) Φυσικές και Ψηφιακές Αφηγήσεις (100places/πλατφόρμα ΙΙΙ)

Στις τέσσερις πόλεις-λιμάνια θα πραγματοποιηθούν φυσικές και ψηφιακές (Phydigital) διαδρομές, pop-up εκθέσεις και ένα πρότυπο διαδραστικό παιχνίδι, αναδεικνύοντας με καινοτόμους τρόπους και με στόχευση σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού ζητήματα συλλογικής μνήμης, προσφυγικής εμπειρίας και διαμόρφωσης του αστικού χώρου. Οι αφηγήσεις και οι διαδρομές θα συμπεριληφθούν στην τρίτη πλατφόρμα του έργου με τίτλο: «100places». Το 100memories θα ολοκληρωθεί με μια κεντρική έκθεση που θα συμπυκνώνει τη γενικότερη φιλοσοφία του στις αρχές του 2023.

Το ερευνητικό έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04827)